การสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดให้บริการการการสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อติดตามข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมที่น่าสนใจของจุฬาฯ ท่านที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งเป็นประจำทุกเดือน ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ และวารสารจุฬาฯ ทางไปรษณีย์ เป็นต้น

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC) ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02-218-3280 หรือ ทางอีเมล์ cicc@chula.ac.th

หมายเหตุ : หากท่านต้องการแก้ไขประวัติข้อมูลของท่าน กรุณากด link

ข้อมูลส่วนบุคคล
*
*
*

บริการนี้สามารถใช้งานได้ เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

โปรดเลือกระยะเวลาในการรับข่าวสาร

โปรดระบุสถานะของท่าน
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด *